Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2017-03-31:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
aktie-
kapital
% av
röster
Erik Hemberg inkl bolag 190 880 25 642 821 25 833 701 29,6 28,3
Fam Runmarker inkl bolag 464 034 11 096 115 11 560 149 13,2 16,2
Fam Öster inkl bolag 378 826 6 909 233 7 288 059 8,3 11,0
Nordea Liv & Pension PBI 0 7 854 862 7 854 862 9,0 8,1
Nordea Småbolagsfond Norden 0 4 799 304 4 799 304 5,5 4,9
Kent Molin 66 000 2 266 660 2 332 660 2,7 3,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 056 363 2 056 363 2,4 2,1
Stångens Holding AB  0 1 696 336 1 696 336 1,9 1,7
Anders Borgenhard 0 1 000 000 1 000 000 1,1 1,0
Sten Andersson 0 850 000 850 000 1,0 0,9
Övriga 0 22 042 082 22 042 082 25,3 22,8
Summa 1 099 740 86 213 776 87 313 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com